MENU

Villkor och Regler

Godkännande av villkor

Tillträde till och användning av eminoxse.absolute-server.co.uk ("webbplatsen") sker uteslutande beroende av dessa villkor och förutsättningar. Du får inte använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och regler. Genom användning av webbplatsen accepterar du villkor, förutsättningar och friskrivningsklausuler som innefattas i detta meddelande. Om du inte accepterar dessa villkor och förutsättningar ska du omedelbart sluta använda webbplatsen.

Råd

Webbplatsens innehåll utgör inte råd och bör inte åberopas i beslut eller vid avkall på beslut.

Ändring av hemsida

Eminox Ltd förbehåller sig rätten att:

  • ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) webbplatsen eller någon del av den utan att i förväg meddela detta och du godkänner att Eminox Ltd inte är ansvarig gentemot dig för sådan ändring eller borttagning; och 
     
  • ändra dessa villkor när som helst, och din fortsatta användning av webbplatsen efter dessa ändringar anses vara ditt godkännande av sådan förändring.

Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som kontrolleras och underhålls av andra. Alla länkar till andra webbplatser är inte ett godkännande av sådana webbplatser och du erkänner och accepterar att vi inte är ansvariga för innehåll eller tillgänglighet av sådana webbplatser.

Upphovsrätt

All upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter på webbplatsen och dess innehåll (omfattar utan begränsning webbdesign, text, grafik samt all programvara och källkoder kopplade till webbplatsen) ägs av eller licensieras till Eminox Ltd eller används på annat enligt lag tillåtet sätt av Eminox Ltd.

CRT®, CCRT® och SCRT® är varumärken registrerade av Johnson Matthey plc.

Genom att komma in på hemsidan samtycker du till att du kommer åt innehållet enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Ingen del av innehållet får laddas ner, kopieras, återges, överföras, lagras, säljas eller distribueras utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Detta utesluter nedladdning, kopiering och/eller utskriva av sidor på webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Förbehåll och ansvarsbegränsning

Webbplatsen tillhandahålls med förutsättningen "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan några utfästelser eller godkännanden och utan garantier av något slag vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet.

I den utsträckning som lagen tillåter, kommer Eminox Ltd inte hållas ansvariga för några indirekta- eller följdskador oavsett (omfattar utan begränsning förlust i affärer, tillfälle, data, vinst) som uppstår ur eller i samband med användning av webbplatsen. 
Eminox Ltd ger inga garantier för att webbplatsens funktionalitet kommer att vara oavbruten eller felfri, att fel kommer att rättas eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller annat som kan vara skadligt eller destruktivt.

Ingenting i dessa villkor och förutsättningar ska tolkas så att det utesluter eller begränsar Eminox Ltd:s ansvar för dödsfall eller personskada till följd av försummelse av Eminox Ltd eller dess anställda eller ombud.

Ersättning

Du samtycker till att hålla Eminox Ltd och dess anställda och ombud skadelösa och oskyldiga från allt ansvar, juridiska kostnader, skador, förluster, utgifter och andra kostnader i förhållande till eventuella krav eller talan mot Eminox Ltd till följd av din överträdelse av dessa villkor och regler eller andra skulder till följd av din användning av denna webbplats.

Undantag

Om någon behörig domstol fastställer att några av dessa villkor och regler är ogiltiga, olagliga eller ej genomförbara av någon anledning ska sådana villkor eller regler avskiljas och övriga villkor och regler ska finnas kvar och förbli i full kraft och effekt och fortsätta att vara bindande och genomförbara.

Tillämplig lag

Dessa villkor och förutsättningar regleras och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och du underkastar dig härmed de engelska domstolarnas speciella rättskipning.