MENU


Street PollutionLuftkvalitet

Luftföroreningar orsakar 5,5 miljoner dödsfall varje år, WHO har klassat dieselavgaser som cancerframkallande, och är särskilt förknippade med lungcancer.

Particulate Matter
Partiklar

Partiklar påverkar fler människor än någon annan luftförorening och skadar hjärta och lungor. Ultrafina partiklar mindre än 10 mikron är de mest skadliga och kan penetrera djupt ned i lungorna. Dessa ultrafina partiklar är redan skadliga i små koncentrationer, varför Världshälsoorganisationen (WHO) rekomParticulate-Number.jpgmenderar en koncentrationsgräns på10μg/m3. Partikelexponeringen är vanligen större i snabbt växande städer.
För att hjälpa till att kontrollera ultrafina partiklar, används mått för mängd (PM) och antal (PN).
Kväveoxider

NOx skadar ekosystemen genom försurning och övergödning. Den farligaste komponenten för hälsan i NOx är kvävedioxid (NO2). Den kan orsaka inflammation i luftvägarna, förvärra respiratorisk sjukdom och fNitrogen Dioxideörsämra lungfunktionen hos barn.
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar därför en koncentrationsgräns på       40μg/m3.