MENU

Integritetspolicy

I det följande beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem.

Vilka är vi?

Vi är ett företag som tillhör Hexadex-koncernen.
Hexadex Limited har fyra brittiska handelsdotterbolag: Eminox Limited; Teconnex Limited; Ceramex Limited och Hooton Engineering Limited. I denna integritetspolicy benämns de "Hexadex".
Hexadex tar integritet och skydd av personuppgifter på mycket stort allvar.  Vi ber dig att läsa denna Integritetspolicy noggrant innan du använder vår webbplats.  Genom att använda vår webbplats godkänner du denna Integritetspolicy och samtycker till att din personliga information används på nedan angivna sätt.  Om du motsätter dig något av de potentiella användningsområdena ska du inte fortsätta att använda denna webbplats.
 Om vi beslutar oss för att ändra vår Integritetspolicy kommer vi att lägga upp ändringarna på denna sida så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi lämnar ut den.

Vad vi samlar in och varför vi gör det

När du besöker vår webbplats registrerar vi viss information om ditt besök, som till exempel ditt domännamn och/eller din IP-adress och vilka sidor du tittar på. Om du har kommit hit via en annan webbplats registrerar vi även denna webbplats adress. Vi använder informationen för att få insikt om vad besökarna på vår webbplats söker efter och vad de tycker är intressant, och för att ta beslut om hur vi kan förbättra tjänsten som vår webbplats tillhandahåller.

Lagring av data

Om du fyller i ett formulär på webbplatsen (till exempel för att be om ytterligare information) lagrar vi informationen du anger i en databas. Om du inte, när du fyller i formuläret, anger att du inte vill att vi ska kontakta dig i framtiden kan det hända att vi då och då använder dina uppgifter för att informera dig om uppdateringar av vår webbplats eller vårt sortiment av produkter och tjänster.
Om du tror att ditt namn och/eller din e-postadress finns lagrad i en av våra databaser, och om du vill att dokumentet raderas eller ändras, eller om du vill ha en kopia av uppgifterna vi har lagrat om dig ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till privacy@hexadex.com där du anger ditt namn och din e-postadress.

Datasäkerhet

Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda uppgifterna vi lagrar så att obehöriga personer eller organisationer inte ska kunna få tillgång till dem.

Delning och utlämning av information

Hexadex kommer inte att sälja eller hyra ut personligt identifierbar information om dig till någon.
Vi kan komma att skicka personligt identifierbar information om dig till andra företag eller personer när vi har bedömt att vi har ditt samtycke eller när vi har ditt faktiska samtycke, eller om någon eller bägge av dessa förutsättningar gäller:

 • Vi behöver dela din information för att kunna tillhandahålla produkten eller tjänsten som du har begärt

 • Vi behöver skicka informationen till företag som arbetar på uppdrag av Hexadex för att förse dig med en produkt eller tjänst. (Om vi inte meddelar dig något annat har dessa företag inte någon rätt att använda den personligt identifierbara informationen vi förser dem med utöver vad som är nödvändigt för att de ska kunna hjälpa oss.)

Dataskyddslagstiftning

Hexadex lyder under den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och (när den antas) den brittiska dataskyddslagen (DPA).  GDPR och DPA gäller för de personuppgifter som vi bearbetar. I GDPR och DPA anger dataskyddsprinciperna de huvudsakliga ansvarsområden som har ålagts organisationer, samt principerna de måste kunna bevisa att de efterlever.  När vi följer dessa principer säkerställer vi att personuppgifterna:

 1. Bearbetas på ett lagligt, rättvist och transparent sätt,

 2. Samlas in för specifika, explicita och legitima syften, och inte bearbetas ytterligare på ett sätt som inte är förenligt med dessa syften,

 3. Är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i relation till de syften för vilka de bearbetas,

 4. Är korrekta och om nödvändigt uppdaterade,

 5. Inte lagras under längre tid än vad som är nödvändigt för de syften för vilka personuppgifterna bearbetas.  Hexadex har en datalagringspolicy vars syfte är att säkerställa att vi uppfyller denna skyldighet

 6. Bearbetas på ett sätt som garanterar att de är tillräckligt säkra, vilket inbegriper skydd mot obehörig eller olaglig bearbetning och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada genom användning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi lagrar bara personuppgifter för de syften för vilka de samlats in, och de lagras under en rimlig period efteråt om det finns ett legitimt behov eller rättslig skyldighet att göra detta.  Detaljerad information om vår nuvarande datalagringspolicy får du genom att kontakta oss på adressen privacy@hexadex.com.
Hexadex säkerställer att personuppgifter bearbetas på ett lagligt sätt genom att inhämta samtycke, eller om det finns en avtalsmässig skyldighet att göra detta, eller när databearbetning krävs för ändamål som berör Dextros legitima intressen. 
För att uppfylla sina dataskyddsskyldigheter enligt GDPR och DPA har Hexadex etablerat omfattande och proportionerliga styrningsåtgärder.

Individens rättigheter enligt dataskyddslagstiftning

Enligt GDPR och DPA har individen följande rättigheter i fråga om de egna personuppgifterna som Hexadex bearbetar: Rätten att:

 1. informeras om hur Hexadex använder personuppgifter

 2. ha åtkomst till de personuppgifter som vi lagrat.  I de flesta fall är detta kostnadsfritt, och uppgifterna måste tillhandahållas inom en månad från mottagandet

 3. få uppgifterna korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.  I sådana fall kommer vi att korrigera eller komplettera uppgifterna inom en månad från det att du har begärt det

 4. få personuppgifter raderade, men endast under mycket speciella omständigheter, i typfallet om

 • personuppgifterna inte längre krävs för det syfte för vilka de ursprungligen samlades in, eller

 • vi har åberopat ett samtycke som dragits tillbaka, och vi har inget annat legitimt skäl att behålla uppgifterna, eller

 • individen motsätter sig bearbetningen, och det finns inte något tvingande legitimt intresse att fortsätta bearbetningen.

 1. begränsa bearbetningen, till exempel medan vi granskar uppgifternas riktighet eller fullständighet, eller beslutar om en begäran om radering är giltig.  I sådana fall kommer vi att fortsätta att lagra uppgifterna, men vi kommer inte att bearbeta dem ytterligare förrän frågan är löst

 2. dataportabilitet som, avhängigt av kvalifikationsvillkor, gör det möjligt för individer att erhålla och återanvända sina personuppgifter för sina egna syften inom ramen för olika tjänster 

 3. invända, när bearbetningen är baserad på legitima intressen, när Hexadex krav på databearbetning åsidosätts av den berörda individens rättigheter, eller för direktmarknadsföringssyften (inklusive profilering), eller för bearbetning för vetenskaplig/historisk forskning och statistik, om inte detta är nödvändigt för att en allmännyttig uppgift ska kunna fullgöras 

 4. begära information om automatiserat beslutsfattande och profilering.

Kontakta oss via privacy@hexadex.com eller skriv till oss på adressen som finns på denna webbplats om du vill ha mer information om GDPR och dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen som de gäller för vårt företag.

Vår tillsynsmyndighet för efterlevnad av uppgiftsskydd är

(www.ico.org.uk):

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Tfn: +44 (0)303 123 1113 (lokal taxa) eller +44 (0)1625 545 745 (nationell taxa)